www.archive-se.com » SE » S » SMITTSKYDDSINSTITUTET.SE

Total: 797

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Babesios - Smittskyddsinstitutet
  röda blodkropparna Ett hundratal babesiaarter är kända men bara ett fåtal kan vara sjukdomsframkallande hos människan Reservoar för smittan är framför allt smågnagare USA men också hjortdjur samt tamboskap Sverige Två fall av babesios har rapporterats ifrån Sverige och i båda fallen var orsaken B divergens Sjukdomen sprids via den vanliga fästingen Ixodes ricinus ej från människa till människa utom teoretiskt via eventuell blodtransfusion Inkubationstiden varierar men har angetts till mellan en vecka och tolv månader Symtom komplikationer behandling och diagnostik Sjukdomsbilden är ospecifik och influensaliknande med feber frossa muskelvärk och ibland gulsot beroende på sönderfall av röda blodkroppar I sjukdomsbilden ingår därför även mörkfärgad urin samt en viss leverpåverkan Hos personer som saknar fungerande mjälte ger B divergens en allvarlig sjukdom med bl a hög feber gulsot och njursvikt Vid babesios kan vissa antibiotika ges i svåra fall kan blodutbytestransfusion prövas Diagnosen ställs genom undersökning av blodutstryk mikroskopi parasiten kan ses i de röda blodkropparna Blodprov för påvisning av antikroppar kan även vara av värde i diagnostiken Allmänt förebyggande åtgärder Det finns inget vaccin mot sjukdomen hos människa Åtgärder vid inträffade fall och eller utbrott Några specifika smittskyddsåtgärder behöver inte vidtas och sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen Inträffade
  http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/babesios/ (2012-05-13)

 • Bacillus cereus - matförgiftning - Smittskyddsinstitutet
  Vid för långsam nedkylning eller om maten får stå för länge i rumstemperatur eller på för svag varmhållning kan bakterien tillväxa och bilda toxin Eftersom toxinet är värmetåligt förstörs det inte heller vid uppvärmning stekning av maten Det värmekänsliga toxinet kan ge upphov till diarréer och orsakar ofta utbrott via t ex kött grönsaksrätter och desserter Det krävs minst 100 000 bakterier per gram mat för att tillräckligt stor toxinmängd ska kunna bildas och förorsaka sjukdom Smittan sprids ej från person till person Tiden till insjuknande är för det värmetåliga kräktoxinet kort en till sex timmar Det värmekänsliga diarrétoxinet har en längre inkubationstid 6 till 24 timmar Symtom komplikationer behandling och diagnostik Patienten insjuknar akut med illamående kräkningar magsmärtor och diarré Symtombilden beror på vilken typ av toxin som orsakar sjukdomsfallet Den är dock oftast godartad med en varaktighet på upp till 24 timmar Dödsfall är sällsynta Någon specifik behandling finns inte Behandling i form av vätskeersättning kan ibland krävas Diagnosen ställs i första hand genom att bakterien påvisas i mat Då det ofta inte finns någon mat kvar för provtagning blir symtombild och epidemiologi avgörande Allmänt förebyggande åtgärder Det är viktigt med god livsmedelshygien Tillagad mat ska nedkylas snabbt Ris får inte varmhållas för länge eller sparas i flera dygn Något vaccin finns ej Åtgärder vid inträffade fall och eller utbrott Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen men vid misstänkt matförgiftning ska miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas Utredningen av ett misstänkt matförgiftningsutbrott är viktig för att eventuella felaktigheter i livsmedelshanteringen ska kunna påvisas och undanröjas Kommentarer Tidigare var det ganska vanligt att B cereus orsakade matförgiftningar hade koppling till kinarestauranger Genom säkrare hantering av ris är detta relativt ovanligt numera Ett 40 tal värnpliktiga insjuknade efter att ha ätit hönsgryta med ris Ett parti ris hade blivit över
  http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/bacillus-cereus-matforgiftning/ (2012-05-13)

 • Badklåda - Smittskyddsinstitutet
  i snäckan till cerkarier larvstadium 2 Snäckorna är vanliga i många sjöar och om vattentemperaturen är optimal kan stora mängder cerkarier bildas och utsöndras i vattnet Cerkarierna är små inte synliga för blotta ögat och simmar fritt i ytvattnet De kan av misstag angripa en badande människa i stället för en fågel och tränga in någon millimeter i huden där de dock dör relativt snabbt Snäckorna finns mest på grunt vatten och är en orsak till varför barn drabbas mer än vuxna Badklåda är inte smittsam från person till person Inkubationstiden är svår att definiera Symtom komplikationer behandling och diagnostik Efter en tidigare sensibilisering kan förnyad cerkarieexponering inom 24 timmar ge upphov till stora kraftigt kliande blåsor som kan påminna om myggbett Dessa utslag brukar finnas kvar i minst en vecka Enstaka individer kan drabbas av en starkare allergisk reaktion med feber Någon specifik behandling finns inte och är inte nödvändig Symtomen kan lindras med klådstillande och eller antiallergiska medel Diagnos ställs utifrån sjukhistoria kliande utslag efter bad i söt eller bräckvatten och klinisk bild Allmänt förebyggande åtgärder Man kan inte se på vattnet om det innehåller cerkarier Dessa kan dock påvisas genom undersökning av snäckorna Förekomst av cerkarier i vattnet betyder inte att man måste undvika att bada En offentlig badinrättning behöver heller inte stänga även om man gör så ibland Åtgärder vid inträffade fall och eller utbrott Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och några särskilda smittskyddsåtgärder är inte motiverade Information till allmänheten kan dock rekommenderas Kommentarer Sjukdomen är släkt med snäckfebern som är en av de stora tropiska masksjukdomarna i det livscykler och spridningsvägar är likartade Vid snäckfeber som också kallas schistosomiasis eller bilharzios är människan huvudvärd och sjukdomsbilden är helt skild från badklåda se Snäckfeber Tipsa en vän Uppdaterad 2010 12 30 12 31 Kontakt Texten
  http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/badklada/ (2012-05-13)

 • Sjukdomsinformation om badsårsfeber - Smittskyddsinstitutet
  är djupa och vätskande Bagatellartat skrapsår sönderrivna myggbett skavsår eller liknande kan betraktas som riskfria Infektionen gynnas om personen har ett svagt immunförsvar t ex pga hög ålder Sjukdomen är inte smittsam från person till person Bakterierna är vanliga i bräckt vatten men finns även ibland i sötvatten De gynnas av vattentemperaturer över 20ºC men missgynnas av solljus Inkubationstiden är kort ett till tre dygn Symtom komplikationer behandling och diagnostik Symtomen kan ha en stor spridning från yttre hörselgångsinfektion nog så besvärligt men ofarligt till sårinfektion rosfeberliknande tillstånd samt livsfarlig blodförgiftning Om man får en infektion i ett sår som har samband med utomhusbad är det viktigt attberätta detta för läkaren Dessa bakterier kräver s k bredspektrumantibiotikum vanligt penicillin fungerar inte Säker diagnos ställs med hjälp av bakterieodling från såret De allvarligare formerna med blodförgiftning ger hög feber dessa patienter är i mycket dåligt allmäntillstånd och akut behov av sjukhusvård Allmänt förebyggande åtgärder Man kan utgå från att vibriobakterier kan finns i de flesta badvatten om vattentemperaturen varit mer än 20ºC i en vecka Har man inga sår är det ingen fara med att bada En gammal regel att man inte ska bada med sår gäller även idag Har man ett sår som inte är bagatellartat och ändå vill bada kan man täcka det med heltäckande tätt förband som finns att köpa på apotek Åtgärder vid inträffade fall Vibriobakterier som orsakar badsårsfeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom under diagnos vibrioinfektioner och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i länet och till Smittskyddsinstitutet SMI Några särskilda smittskyddsåtgärder i övrigt är ej motiverade Kommentarer Vibrioinfektion exklusive kolera blev anmälningspliktig 2004 Det året rapporterades ett fall av badsårsfeber en person som badat utomhus i en s k badtunna av trä fylld med vatten från Östersjön insjuknade Somrarna 2005 och 2006 var betydligt varmare
  http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/badsarsfeber/ (2012-05-13)

 • Balantidiuminfektion - Smittskyddsinstitutet
  smittade djur eller kontaminerat vatten eller livsmedel Vid utbrott är vattenburen smitta vanligast Inkubationstiden är okänd troligen några dygn Symtom komplikationer behandling och diagnostik Balantidiuminfektion ger diarré följt av buksmärtor illamående och kräkningar Ibland syns dysenteriliknande symtom liknande amöbadysenteri med blodiga diarréer och slem Diagnos ställs med mikroskopisk påvisning av parasiten i ett avföringsprov Allmänt förebyggande åtgärder Smitta person till person är inte känd God personlig hygien är viktig Dricksvattentäkter
  http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/balantidiuminfektion/ (2012-05-13)

 • Bandmask - Smittskyddsinstitutet
  som lever i människans tarm Diagnosen ställs genom fynd av karakteristiska segment någon gång genom fynd av ägg i avföringen mikroskopi Bandmaskinfektion är ovanlig i Sverige I sällsynta fall kan människan agera mellanvärd för T solium och utveckla dyntstadiet cysticerkos Detta kan ske om man får i sig ägg via mat som förorenats med mänsklig avföring De nedsvalda äggen kläcks i tarmen och larverna tar sig via tarmväggen och blodcirkulationen ut till olika organ Symtombilden präglas av det organsystem som drabbats Tillståndet kan vara allvarligt Det finns specifikt verksamma läkemedel men ibland måste man operativt försöka avlägsna infektionshärden Diagnosen cysticerkos ställs genom att inkapslade larver påvisas i vävnad En röntgenbild kan stödja misstanken Ibland kan diagnosen också ställas serologiskt d v s att specifika maskantikroppar påvisas från patientens blod Allmänt förebyggande åtgärder veterinärbesiktning av kött god hand och livsmedelshygien kokning eller genomstekning av köttet nedfrysning av köttet till 20 C i minst 48 timmar dödar larverna Fiskbinnikemask Fiskbinnikemasken är en tämligen harmlös mask som är vanligt förekommande i tempererade områden som Nordeuropa Smittade personer har i regel inga symtom alls men en del kan utveckla vitamin B 12 brist Det är numera ovanligt att man påvisar masken hos personer i Sverige Orsakande organism smittvägar och smittspridning Fiskbinnikemasken Diphyllobothrium latum kan bli fyra till tio meter lång Fiskätande däggdjur som människa hund björn fungerar som huvudvärd och reservoar En vuxen mask kan leva i många år Man smittas om man äter infekterad rå eller dåligt genomkokt sötvattenfisk gädda lake abborre eller gärs och dess rom Eventuella larver finns i fiskköttet och dessa kan utvecklas till fullvuxna maskar i människans tarm varefter äggen via avföringen kan nå något vattendrag för att där kläckas till nya larver Detta första larvstadium infekterar mellanvärd ett små kräftdjur av släktet Cyclops Många fiskar lever på dessa
  http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/bandmask/ (2012-05-13)

 • Blastocystis - Smittskyddsinstitutet
  katt Vad orsakar blastocystisinfektion och hur sprids den Blastocystis hominis är ett encelligt urdjur protozo Den finns i en amöboid form i tarmen och spridningen till andra människor sker via cystor som utsöndras i avföringen Människor smittas via vatten och livsmedel som kontaminerats av cystor och smitta person till person kan förekomma Inkubationstiden är svårdefinierad men antas variera från några veckor till flera månader Symtom och komplikationer Många personer bär på parasiten utan att ha några symtom Det är därför viktigt att utesluta annan orsak vid en diarréutredning trots ett positivt blastocystfynd De symtom som kopplats till parasiten är diarré gasbesvär magknip och analklåda Besvären är ofta långdragna men de kan gå över av sig självt Diagnostik och behandling Diagnosen ställs genom att cystor eller trofozoiter påvisas i avföringsprov Vid fynd av blastocystis och annan orsak till en diarré uteslutits rekommenderas en kur med ett imidazolpreparat Med en sådan behandling kan symtomen lindras men det är stor risk för återfall när behandlingen upphör Förebyggande åtgärder Det finns inget vaccin mot blastocystis och smittan är svår att skydda sig emot men en god hand vatten och livsmedelshygien bör verka förebyggande Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt
  http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/blastocystis/ (2012-05-13)

 • Blastomycos - Smittskyddsinstitutet
  mikroorganism smittvägar och smittspridning Blastomycos orsakas av en svamp Blastomyces dermatididis som kan finnas och förökas i fuktig jord Människa smittas genom att inandas svampsporer Smitta sker inte från människa till människa Inkubationstiden är svårdefinierad men anges variera från några veckor till några månader Symtom komplikationer behandling och diagnostik Blastomycos är en mycket ovanlig sjukdom hos människa Sjukdomen har ett kroniskt långdraget förlopp och det är främst lungorna som engageras Svampen kan dock spridas via blodet till andra organsystem t ex hud och skelett Blastomycos kan ganska effektivt behandlas med läkemedel men om den drabbade patienten inte får någon behandling kan vävnadsskadorna bli omfattande och leda till döden Diagnosen ställs utifrån sjukdomsbild och att svampen kan framodlas på det mykologiska laboratoriet I många fall kan en diagnos ställas genom direktfärgning av infekterat provmaterial t ex från lunga eller hud Allmänt förebyggande åtgärder Det finns inget vaccin mot blastomycos och sjukdomen är svår att förebygga Åtgärder vid inträffade fall och eller utbrott Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och några smittskyddsåtgärder är inte motiverade vid eventuella fall Tipsa en vän Uppdaterad 2010 06 28 16 49 Kontakt Texten är framtagen av Smittskyddsinstitutet och Smittskyddsläkarföreningen Läs mer på andra webbplatser CDC Blastomycosis
  http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/blastomycos/ (2012-05-13)